Past: Summer 2021 [22530001]

Photos

Instructors

 • Song-Chun Zhu (Official Instructor)
 • Yixin Zhu (CoRe)
 • Lifeng Fan (CoRe)
 • Chi Zhang (CoRe)
 • Siyuan Huang (CV)
 • Chao Xu (CV)
 • Tengyu Liu (CV)
 • Xue Feng (MAS)
 • Siyuan Qi (MAS)
 • Yitao Liang (ML)
 • Muhan Zhang (ML)
 • Jianzhu Ma (ML)
 • Zilong Zheng (NLP)
 • Wenjuan Han (NLP)
 • Hangxin Liu (Robotics)
 • Lecheng Ruan (Robotics)

Learning Material

Previous
Next